Definitioner af datapunkter

Her finder du definitioner af alle datapunkter i Lejetjek+.
Aktuel leje

Det aktuelle lejeniveau estimeres ud fra, hvad lejere af lignende lejemål i området reelt betaler iflg. deres aktuelle lejekontrakter. Vi finder nærliggende lejemål i området og skalerer deres lejeniveau ift. denne ejendoms areal-fordeling, anvendelsesformål og opførelsesår.

Antal lejemål

Antallet af enheder, som de er registreret i BBR.

Areal

Lejemålets areal er det, der er registreret som "enhedens samlede areal" i BBR.

Bolig (fri leje)

Boliglejemål, hvor lejen er fastsat efter reglerne for "fri leje". Omfatter etageboliger, enkeltstående beboelsesejendomme eller dele herfra.

Bolig (lejedes værdi)

Boliglejemål, hvor lejen er fastsat efter det lejedes værdi. Omfatter etageboliger, enkeltstående beboelsesejendomme eller dele herfra.

Bolig (omkostningsbestemt)

Boliglejemål, hvor lejen er fastsat efter reglerne for "omkostningsbestemt husleje". Omfatter etageboliger, enkeltstående beboelsesejendomme eller dele herfra.

Bolig (småhusudlejning)

Boliglejemål, hvor lejen er fastsat efter reglerne for småhuse. Omfatter etageboliger, enkeltstående beboelsesejendomme eller dele herfra.

Bruttoleje

Årsleje/m² er baseret på naboejendommenes bruttoleje. Bruttolejen omfatter de aconto driftsomkostninger, der er afholdt af udlejer, men som indgår i lejeopkrævningen (enten brutto eller som tillæg til en nettoleje).

Aconto driftsomkostningerne er ekskl. moms og består af bl.a. fællesudgifter, ejendomsskat og administrationstillæg, hvorimod forbrugsudgifter som vand og varme ikke er indeholdt.

Bundleje/kvm

Det estimerede bundlejeniveau målt i kr/m²/år. Bundlejen er et vægtet gennemsnit af de 10% nabolejemål med den laveste kvadratmeterleje.

Butik

Omfatter bl.a. dagligvarebutikker, butikker i strøgejendomme, butikscentre, varehuse, restauranter, cafeer, hoteller o.lign.

Fordeling af årsleje

Fordeling af årslejen på de forskellige typer lejemål i ejendommen.

Gns. leje/kvm

Det estimerede gennemsnitlige lejeniveau målt i kr/m²/år. Lejeniveauet er et areal- og afstands-vægtet gennemsnit af de udvalgte nabolejemåls kvadratmeterleje.

Industri

Omfatter svær eller let industri, værksteder, lager og lejemål til logistik og distribution. Inkl. kælderlejemål, der anvendes til lager.

Kontor

Omfatter kontorlejemål og -hoteller med egentlig erhvervsmæssig anvendelse. Gælder også læge- eller tandlægeklinikker i beboelsesejendomme, som er særligt indrettede til erhverv.

Lejemål

De enheder, som er registreret i BBR. Enhederne udgør beregningsgrundlaget for den totale årsleje.

Markedsleje

Markedslejen repræsenterer hvad man kan forvente at tage i leje på en nyindgået lejekontrakt i dag. Vi finder nærliggende lejemål i området og skalerer deres lejeniveau i forhold denne ejendoms areal-fordeling, anvendelsesformål og opførelsesår.

Lejeniveuerne skaleres endvidere i forhold til indflytningsdato i forhold til opgørelsestidspunktet (i dag).

Opført

Opførelsesåret for den bygning lejemålet befinder sig i, som det er registreret i BBR.

Samlet areal

Det samlede BBR-registrerede areal for alle enheder i ejendommen.

Topleje/kvm

Det estimerede toplejeniveau målt i kr/m²/år. Toplejen er et vægtet gennemsnit af de 10% udvalgte nabolejemål med den højeste kvadratmeterleje.

Total årlig leje

Lejemålets estimerede årlige leje. Er beregnet på baggrund af lejemålets gns. leje og areal.

Total årsleje

Summen af på den estimerede årsleje for alle lejemål i ejendommen. Den totale årsleje er baseret på det gennemsnitlige lejeniveau.

Type

Lejemålets type repræsenterer enhedens anvendelsesformål samt det lejereguleringsprincip, som ligger til grund for lejefastsættelsen. Typen udledes af den anvendelse enheden er registreret til i BBR.

Årsleje/kvm

Den gennemsnitlige kvadratmeterleje for alle enhederne i ejendommen tilsammen.